Murabito
Manga / Murabito Desu Ga Nani Ka

Murabito Desu Ga Nani Ka

Sabamu(Art)  Shiraishi  Arata(Story)
Murabito
Updated Chapter 47.1